PROGRAMY AUTORSKIE w przedszkolu

1. Autorski Program MUZYCZNY PÓŁNUTKI

Celem programu muzycznego „Półnutki” jest:
• rozbudzanie zamiłowania do muzyki i śpiewu,
• kształcenie poczucia rytmu, rozwijanie predyspozycji i wrażliwości muzycznej i teatralnej,
• kształcenie możliwości głosowych, świadomości własnego ciała,
• rozwijanie twórczej aktywności,
• kształcenie percepcji słuchowej, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, rozwijanie wyobraźni oraz gotowości do twórczych rozwiązań.

Cele uwzględniają umiejętności, które dziecko ma opanować na zajęciach: śpiewanie piosenek z repertuaru dziecięcego, poruszanie się w rytm muzyki, uczestniczenie w zabawach rytmicznych, reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu, dostrzeganie zmian w wysokości dźwięków, rozpoznawanie piosenek po fragmencie melodycznym lub rytmicznym, udział w ćwiczeniach oddechowych, improwizacje wokalne i rytmiczne, wyrobienie postawy wrażliwego odbiorcy muzyki, rozpoznawanie, wyrażanie własnych uczuć, wzmocnienie obrazu własnej osoby.

Zajęcia prowadzone są przez pół godziny, raz w tygodniu, w grupie chętnych dzieci- zajęcia są dobrowolne.

Program przygotowuje dzieci do Musicalu „Morskie opowieści”.
Zajęcia prowadzone są w oparciu o metodę pedagogiczno-artystyczną, której celem jest poszukiwanie drogi do muzyki poprzez różnego rodzaju działania twórcze, ćwiczenia słuchowe, głosowe, ruchowe, słuchowo- głosowo- ruchowe.

Zajęcia muzyczne prowadzone są w formie zabawy, mają na celu wyzwolenie swobody psychicznej, przezwyciężenie nieśmiałości i różnego rodzaju zahamowań, przyczyniają się do integracji dzieci w różnym wieku i z różnych grup przedszkolnych.


2. „WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ”

AUTORSKI PROGRAM INTEGRACYJNY DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z PEŁNOSPRAWNYMI
Cele ogólne programu:
-poznanie nowych kolegów,
- budowanie prawidłowych relacji midzy dziećmi podczas zabawy,
- integracja grupy w atmosferze wzajemnego zaufania i poczucia bezpieczeństwa,
- czerpanie radości ze wspólnej zabawy,
- wzajemne wsparcie podczas zajęć integracyjnych.

Cele dla dzieci niepełnosprawnych:
- dbanie o prawidłowe relacje z rówieśnikami oraz przestrzeganie reguł w zabawach,
- rozwój samodzielności i nabywanie umiejętności społecznych,
- dziecko niepełnosprawne uczy się przez obserwację dzieci zdrowych,
- przełamywanie własnych słabości i ograniczeń,
- jest bardziej komunikatywne (chętniej nawiązuje kontakty z innymi),
- staje się powoli sprawniejsze intelektualnie i fizycznie,
- dziecko niepełnosprawne ma możliwość
przebywania w naturalnym środowisku (nie jest izolowane).

Cele dla dzieci pełnosprawnych:

- dziecko uczy się opiekuńczości, współżycia, tolerancji, empatii, otwartości na innych, samodzielności,
- akceptacji niepełnosprawności,
- właściwie rozwija pozytywne postawy,
- jest bardziej uspołecznione,
- pozytywne wpływanie na zachowania niepełnosprawnych


3. PROGRAM EDUKACJI KULINARNEJ
„MAŁY KUCHARZ”

Cele programu:
• Rozwijanie zainteresowań kulinarnych.
• poznanie atrybutów związanych z pracą kucharza,
• rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi,
• rozwijanie sprawności manualnej,
• rozwijanie umiejętności pracy w grupie,
• Zapoznanie dzieci z zasadami zdrowego odżywiania.
• Planowanie i organizacja sposobu przyrządzania posiłków.
• Zapoznanie dzieci z zasadami bezpieczeństwa w kuchni.
• Dbanie o ład i porządek w miejscu pracy.
• Nauka kulturalnego zachowania się przy stole.