gfx-mds
Metoda Dobrego Startu
– jest to metoda której celem jest wspomaganie rozwoju psychoruchowego dzieci , służy do aktywizowania rozwoju funkcji psychomotorycznych i ich integracji oraz korygowania zaburzeń tego rozwoju, co stwarza warunki prawidłowego procesu uczenia się. Ma ona na celu wspieranie rozwoju dziecka poprzez rehabilitacje psychomotoryczną i edukacje z zastosowaniem polisensorycznego uczenia się. Stosuje się ją w przedszkolach i w edukacji wczesnoszkolnej. W Polsce jako pierwsza rozpowszechniła ją Marta Bogdanowicz.
Geneza Metody Dobrego Startu- pierwowzorem MDS była metoda Le Bon Depart (autorka: Thea Bugnet-van der Voort, z pochodzenia Holenderka)

Założenia tej metody to:

 • wielozmysłowe uczenie się,
 • wykonywanie ruchów zharmonizowanych w czasie i przestrzeni.

Techniki:

 • wystukiwanie rytmu na wałeczkach z piaskiem,
 • rysowanie figur geometrycznych w rytm śpiewanej piosenki.

Ważne w MDS jest zaangażowanie wszystkich funkcji:

 • spostrzeżeniowych

– wzrokowych. słuchowych. dotykowych. kinestetycznych

 • językowych

– fonologicznych, syntaktyczno-morfologicznych, semantycznych

 • ruchowych

– motoryki dużej i małej, równowaga

 • integracji motoryczno-sesnorycznej (współdziałania między funkcjami)

Cele MDS

 • wspomaganie rozwoju (optymalizacja rozwoju, profilaktyka)
 • diagnozowanie zaburzeń rozwoju (diagnoza)
 • korekcja zaburzeń (wyrównywanie i terapia)
 • wczesna edukacja (nauka rysowania, liter)